MAZURZY: gwara

Говірка

Polszczyzna Greczan, Szaróweczki, Maćkowiec jest gwarą polską, przyniesioną wraz z przodkami-osadnikami z Polski. Przez kilka stuleci gwara polska rozwijała się w oddaleniu od rodzimego środowiska, a sąsiedztwo języków ukraińskiego i rosyjskiego wywarło znaczący wpływ na jej kształt. Współcześnie obecność w polszczyźnie Mazurów Podolia wielu wyrazów, cech fonetycznych oraz konstrukcji językowych łączących polskie, ukraińskie i rosyjskie elementy jest uzasadniona wewnętrznym rozwojem gwary..

Фрагмент пісні «Подолянка». Пісня широковідома на теренах сучасного Поділля, центральної Польщі, Словаччини та Угорщини.

Fragment piosenki „Podolanka”. To znana piosenka na terenie dzisiejszego Podola, środkowej Polski, Słowacji i Węgier 


Mieszkańcy Greczan, Szaróweczki, Maćkowiec określają swój język mianem „mazurski” ze względu na podobieństwo nazwy do regionu w Polsce - Mazowsza, uważają, że stamtąd pochodzili ich przodkowie. Mazowsze słynie  ze swojego dialektu, ale w rzeczywistości mianem „mazurski” i „mazur” dawniej określano gwarę - język wsi i jej mieszkańców. Badania językoznawcze potwierdzają, że greczański „język mazurski” zawiera cechy językowe spotykane w różnych gwarach w Polsce poza Mazowszem, natomiast nie ma w lokalnej polszczyźnie właściwości językowych typowych tylko dla gwar mazowieckich. Polszczyzna Mazurów Podolia jest pamiątką po etnicznym polskim pochodzeniu mieszkańców Greczan, Szaróweczki, Maćkowiec oraz stanowi przykład samoistnego rozwoju języka poza granicami rodzimego środowiska. Historycznie lokalny „język mazurski” jest unikatowy.

слова.png